Procese verbale din sedinte

Proces Verbal ianuarie 2006 -1

Romania Judetul Prahova Comuna Dumbrava Consiliul Local Nr 2361 din 4 01 2006

Proces- Verbal
            Incheiat astazi 4 01 2006. La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova , are loc sedinta ordinara a Consiliului Local, pe luna ianuarie, urmare Dispozitiei de convocare a Consiliului nr. 1995 din 30 XII 2005 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae, primarul comunei.
Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca lipseste nemotivat d-ul consilier Paduraru Lucian, restul domnilor consilieri fiind prezenti sedinta fiind legal constituita.
D-ul Bunea Nicolae , primarul comunei supune la vot Ordine de zi a sedintei in urmatoarea structura: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2. Proiect de hotarare cu privire la incetarea mandatului de consilier al d-lui Mihai Gheorghe, urmare demisiei. 3. Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului de consilier al d-lui Stan Adrian. 4. Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului de consilier al d-nei Toma Elena. 5. Proiect de hotarare cu privire la Aprobarea Programului de Activitate al Consiliului Local pentru anul 2006. Se voteaza: Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei in forma prezentata de catre d-ul primar. In continuarea sedintei secretarul comunei supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se voteaza: Pentru aprobarea procesului verbal = 10 voturi. Contra =0 Abtineri = 2 (Spirescu Gheorghe- Anton Ion) Se constata ca astfel a fost aprobat procesul verbal al sedintei anterioare. Lucrarile sedintei sunt conduse de catre d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela. In continuarea sedintei d-ul Borcea Nicolae , solicita d-lui primar o informare cu privire la activitatea desfasurata de la ultima sedinta si pana in prezent. D-ul Bunea Nicolae , primarul comunei , informeaza despre participarea sa la sedinta de sfarsit de an ce s-a organizat la Consiliul Judetean Prahova , despre faptul ca s-a achizitionat tabla, despre pretul cu care a fost achizitionata, despre faptul ca a fost depozitata in incinta cladirii fostuli CAP , in spatiul Politiei comunitare, despre grosimea acesteia. In continarea sedintei d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela  trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de Hotarare cu privire la incetarea mandatului de consilier al d-lui Mihai Gheorghe. Se prezinta demisia acestuia. Se supune la vot. Se voteaza. Cu unanimitae de voturi se adopta hotararea nr 1/06prin care seia act de demisia d-lui consilier Mihai Gheorghe, se constata incetarea de drept a mandatului, se declara vacat locul de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Dumbrava. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de Hotarare cu privire la validarea mandatului de consilier al d-lui Stan Adrian, supleant pe listele PNL. Se depune la dosar dovada apartenentei acestuia la PNL. D-ul Teodoru Vasile da citire avizului comisiei de validare, aviz favorabil validari. Se supune la vot proiectul de hotarare nr 2 cu privire la validarea mandatului d-lui Stan Adrian. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 2/ 2006 cu privire la validarea mandatului d-lui Stan Adrian. In continuarea sedintei d-ul Stan Adrian, depune Juramantul prevazut la art 34 din Legea nr 215/ 2001 legea administratiei publice locale. Juramant pe care il semneaza si il depune la dosar. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului de consilier al d-nei Toma Elena, urmare Hotararii nr 36/ 29 07 2005 cu privire la incetarea mandatului de consilier al d-lui Stan George. Astfel se depune dovada apartenentei d-nei Toma Elena la PD. Se da citire de catre d-ul Teodoru Vasile la avizul comisiei de validare, aviz favorabil. Se supune la vot proiectul de hotarare nr 3 cu privire la validarea d-nei Toma Elena. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este adoptata hotararea nr 3/ 2006 prin care se valideaza mandatul d-nei Toma Elena. In continuarea sedintei d-na Toma Elena depune Juramantul prevazut la art 39 din Legea nr 215/ 2001 legea administratiei publice locale. Juramant pe care il semneaza si il depune la dosar. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv proiect de hotarare cu privire la Aprobarea Programului de Activitate al Consiliului Local aferent anului 2006. Astfel se da citire la vechiul program de activitate din anul precedent. Pe marginea acestuia au loc propuneri de modificare s-au completare, dupa cum urmeaza: Luna ianuarie: Aprobarea programului de activitate al Consiliului Local pentru anul 2006. Luna Februarie:= Stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2006.(propunerea d-lui Borcea Nicolae) Luna Martie: =Repartizarea pasunilor comunale. Luna Aprilie:= Analizarea activitatii de urbanism si amenajarea teritoriului de pe raza comunei. Luna Mai:= Analizarea activitatii de pompierii civili si ai formatiunilor de aparare civila ľ Analizarea lucrarilor efectuate in campania agricola de primavara(propunerea d-lui Voinea ) Luna Iunie: = Raportul primarului cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de Consiliul Local. Luna Iulie:= Analizarea activitatii de stare civila si autoritate tutelara de pe raza comunei. Luna August:= Analizarea administrarii domeniului public si privat . Luna Septembrie:= Analizarea activitatii de invatamant de pe raza comunei. Luna Octombrie:= Analizarea activitatii postului de politie din comuna Dumbrava si a Politiei comunitare. Luna Noiembrie:= Analizarea activitatii Dispensarului Uman si a Dispensarului veterinar de pe raza comunei Dumbrava. Luna Decembrie : Proiect de buget pentru anul 2007. Deasemenea se propune de catre d-ul consilier Teodoru V.ca procesul verbal al sedintelor sa fie trimis o data cu materialele de sedinta la d-nii consilieri. Secretarul informeaza ca in conformitate cu art 43 alin 6 din L 215/ 2001 privind administratia publica locala, procesul verbal se pune la dispozitie d-lor consilieri in timp util, procesul verbal fiind afisat.D-ul Voinea propune ca ziua de desfasurare a sedintelor ordinare sa fie ultima joi din luna. Ora de desfasurare  sa fie 17. Locul Sediul primariei. Prezentul proiect de program de activitate se va completa de drept cu problemele curente si urgente ale Primariei comunei Dumbrava. Se supune la vot proiectul de hotarare nr 4/ 2006. Se voteaza: Cu unanimitate de voturi a fost adoptata hotararea nr 4/ 2006 privind aprobarea programului de activitate al consiliului local aferent anului 2006. Nemaifiind si alte probleme de analizat la ordinea de zi a sedintei d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta,
Secretar, Buse Gabriela
Apostol Marian