Procese verbale din sedinte

Proces Verbal februarie 2006-1

Romania Judetul Prahova Comuna Dumbrava Consiliul Local Nr 438 din 16 02 2006. Proces-Verbal

Incheiat astazi 16 02 2006. La sediul Primariei comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local , urmare Dispozitiei nr 618/ 2006 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae, primarul comunei Dumbrava. Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti in unanimitate, sedinta fiind legal constituita. D-ul Bunea Nicolae, primarul comunei supune la vot Ordinea de zi a sedintei in urmatoarea structura: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2. Proiect de hotarare cu privire la trecerea unui bun imobil din proprietatea publica a comunei Dumbrava, in propietatea privata a acesteia precum si atribuirea in folosinta gratuita catre Gradinita de copii Dumbrava a unei suprafete de teren propietatea publica a comunei. Se voteaza: Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei. In continuarea sedintei secretarul comunei supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se voteaza. Pentru aprobarea procesului verbal 12 voturi. Impotriva procesului verbal 1 vot.- Borcea Nicolae. D-ul Borcea doreste sa se consemneze in procesul verbal faptul ca taxa de pasunat nu a trecut prin comisie precum si faptul ca bani de la canalul de desecare sa treaca la pasunat. Se constata ca a fost aprobat procesul verbal al sedintei anterioare. In continuarea sedinte d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela trece la urmatorul punct al ordinei de zi a sedintei , respectiv Proiect de hotarare cu privire la trecerea unui bun imobil propietatea publica a comunei Dumbrava in propietatea privata a acesteia . Atribuirea in folosinta gratuita catre Gradinita de copii Dumbrava a unei suprafete de teren proprietatea publica a comunei. Astfel se da citire materialului inaintat. Se da citire de catre d-ul consilier Voinea Ion,presedintele comisiei nr .1 la avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Aviz favorabil treceri suprafetei de 1500 mp situat in T 1-A P- 843/1 din domeniul public al comunei Dumbrava in domeniul privat al comunei , precum si atribuirea in folosinta gratuita catre Gradinita de copii din satul Dumbrava a suprafetei de 2180 mp teren proprietate publica a comunei situat in T- 2 A P- 843/2 conform schitelor anexe . Pe marginea celor prezentate au loc discutii: Astfel prin cuvantul sau d-ul consilier Moise Nicolae isi exprima acordul treceri suprafetei de 1500 mp din domeniul public in domeniul privat si atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 2180 mp catre gradinita de copii Dumbrava. D-ul consilier Spirescu Gheorghe prin cuvntul sau intreaba primarul comunei daca are avizul de la Inspectoratul scolar, terenul fiind al Ministerului Invatamantului. Secretarul comunei informeaza ca terenul in cauza este proprietate publica a comunei Dumbrava, administrat de Consiliul Local Dumbrava, fapt publicat  in  Monitorul Oficial al Romaniei nr 28 BIS  din 12   02 2002 Anexa nr 46 in conformitate cu Hotararile nr 20/1999 si 28/ 2002 adoptate de catre Consiliul Local Dumbrava. In cea ce priveste avizul de la Inspectorat ,d-ul primar informeaza ca nu este necesar avizul acestora intrucat nu se afecteaza procesul de invatamant al Gradinitei de copii, terenul nu constituie baza materiala a Gradinitei el fiind folosit ca teren agricol cultivat cu porumb. D-ul consilier Spirescu Gheorghe ,intreaba daca nu cumva intabularea treabuia facuta de Rompetrol. Informeaza secretarul ca conform contractului nu, aceasta este suportata de Primarie , Rompetrol suportand cheltuielile de Autorizatie Constructie. D-ul consilier Voinea Ion intreaba cat au costat actele pentru intabulare. Este informat ca acestea  au costat in jurul sumei de 3000 lei RON. D-ul Spirescu Gheorghe afirma ca schita nu reflecta realitatea. D-ul consilier Stan Adrian, prin cuvantul sau isi afirma acordul cu terecerea acestui teren din domeniul public in cel privat , si cu efectuarea unei statii PECO. D-ul consilier Borcea Nicolae intreaba cand se va incepe  executia propriu zisa a lucrarilor. Informeaza d-ul primar ca imediat dupa obtinerea Autorizatiei de Construire. Nemafiind si alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate d-na presedinte de sedinta, Buse Gabriela supune la vot proiectul de hotarare . Se voteaza. Pentru aprobarea proiectului de hotarare cu privire la trecerea unei suprafete de 1500 mp teren din domeniul public al comunei Dumbrava in domeniul privat al comunei. Atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 2180 mp domeniul public al comunei Dumbrava catre Gradinita de copii din satul Dumbrava= 12 voturi. Contra  =0 Abtineri =1 d-ul Spirescu Gheorghe Astfel a fost adoptata hotararea nr 9/ 2006. In continuarea sedintei nemaifiind si alte puncte de analizat la Ordinea de zi , aceasta fiind epuizata, d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta,
Secretar, Buse Gabriela
Apostol Marian.