Procese verbale din sedinte

Proces Verbal februarie 2006-2

Romania Judetul Prahova Consiliul Local Dumbrava Nr 534 din 28 02 2006. Proces- Verbal Incheiat astazi 28 02 2006. La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local urmare Dispozitiei nr.619 emisa de catre D-ul Bunea Nicolae . Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti in unanimitate, sedinta fiind legal constituita.. D-ul Bunea Nicolae, primarul comunei supune la vot ordinea de zi a sedintei in urmatoarea structura: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea incheierii executiei bugetare aferente anului 2005. 3. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea pretului de vanzare a materialului lemnos ramas in urma valorificarii bustenilor de la BAC. 4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Organigramei  si a Contractului Colectiv de Munca la nivelul Primariei comunei Dumbrava. 5. Analizarea cererii adresate de catre d-ul Stan Adrian. 6. Proiect de hotarare cu privire la repartizarea pasunilor comunale crescatorilor de animale din comuna Dumbrava. Inainte de a se supune la vot ordinea de zi a sedintei secretarul comunei propune d-lor consilieri ca ultimul punct de la ordinea de zi sa fie amanat pentru sedinta urmatoare dat fiind faptul ca in data de 27 02 2006 d-ul Florea Gheorghe a depus o cerere prin care solicita repartizarea de pasune , cerere care nu a fost luata in calcul in proiectul de hotarare ,urmand ca d-ul viceprimar sa faca o noua propunere de repartizare a pasunilor. De asemenea d-ul Spirescu Gheorghe propune ca la Ordinea de zi a sedintei sa se introduca si punctul Diverse. Se supune la vot aprobarea ordinei de zi a sedintei cu amendamentele sus mentionate. Se voteaza . Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei cu modificarile sus mentionate. In continuarea sedintei se trece la primul punct de la ordine de zi. Astfel d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela da cuvantul d-nei contabile pentru a prezenta materialul. Dupa prezentarea materialului d-ul Voinea Ion, presedintele comisie nr 1 da citire avizului comisiei de specialitate. D-ul Spirescu Gheorghe da citire avizului comisiei nr 3 din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul Borcea Nicolae prin cuvantul sau face referire la sumele de bani ce au fost cheltuite la capitolul pasunat.Ii raspunde d-na contabil pe ce au fost cheltuiti bani. De asemenea intreaba despre bani care au fost cheltuiti la lucrarii de stropire a pomilor si il informeaza primarul comunei despre stropirile pomilor de pe marginea DJ, contra omidei paroase. De asemenea  d-ul Borcea N.aduce la cunostiinta despre necesitatea aducerii balastru linga statia de pompare Dumbrava, intrucat datorita tractoarelor care au trecut pe acolo s-a format o gaura si este in pericol de spargere teava de alimentare cu apa a comunei. D-ul consilier Moise Nicolae prin cuvantul sau face o trecere in revista a impozitelor si taxelor neincasate la bugetul local si propune o mobilizare mai mare in cea ce priveste incasarea lor. D-ul Anton Ion prin cuvantul sau intreaba cine este seful casiereri. Ii raspunde d-ul Bunea N ca Primarul. D-ul Borcea Nicolae intreaba al cui este terenul de la Baza si de ce Baza darama patule si le vinde preferential. Ii raspunde secretarul comunei care informeaza ca terenul este al Comcereal Prahova ,ei sunt proprietari si vand patulele angajatilor de la Baza, este problema dansilor. Acelasi lucru il sustine si d-ul Voinea Ion. D-ul Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau face referire la sumele de bani ce au fost cheltuiti la vitanjare si intreaba daca exista contract si unde s-a efectuat vitanjarea. Ii raspunde d-ul primar care il informeaza ca exista contract si vitanjarea s-a efectuat la Ciupelnita la cele doua case inundate, mentioneaza ca la dansul acasa la inundatii a platit personal si ca are chitanta. D-ul Anton Ion face referire la acelasi lucru si intreaba daca sunt evidentiate vitanjarile. Il informeaza d-ul primar ca problema o cunoste foarte bine d-ul viceprimar , dar cunoaste faptul ca s-a intocmit procese-verbale. D-ul Anton afirma ca este Foarte Bine. D-ul Voinea Ion, prin cuvantul sau afirma faptul ca pe marginea execitiei bugetare se putea discuta foarte mult, dar toate lucrurile prezentate acum la executie au fost aprobate anterior de catre Consiliu si nu vedere rostul discutiilor fara sens si isi exprima acordul cu aprobarea executiei bugetare. Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea acestui punct de la ordinea de zi a sedintei d-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetare aferente anului 2005. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobata executia bugetara aferenta anului 2005. Astfel a fost adoptata hotararea nr 10/ 2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul  punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de hotarare cu privire la stabilirea pretului de vanzare a materialului lemnos ramas in urma efectuarii lucrarilor de igienizare a pasunii impadurite de la BAC, respectiv a cracilor . Astfel se da citire referatului inaintat de catre d-ul viceprimar. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul consilier Voinea Ion informeaza Consiliul Local despre faptul ca accesul la aceea zona este foarte greu, de asemenea informeaza ca a asistat impreuna cu d-ul viceprimar, d-nii consilieri Petrache D, Paduraru C-tin la efectuarea operatiunilor de taiere , cubare, cantarire a bustenilor ,de asemenea informeaza faptul ca in urma efectuarii acestor operatiuni s-a constatat de catre comisie ca a rezultat o cantitate de 69 mc bustean ce a fost valorificat la pretul de 165 lei RON /mc. De asemenea informeaza ca propunerea comisiei ca pretul de vanzare sa fie 600.000 lei/mc lemn foc gros pentru persoane juridice, 500.000 persoane fizice locuitori ai comunei Dumbrava iar craca cu diametrul sub 15 cm sa fie vanduta cu pretul de 250.000 lei/ mc,in situatia in care nu se vor gasi cumparatori acest material lemnos sa fie dus la institutiile publice de pe raza comunei. De asemenea propune ca viitorii clienti sa-si taie singuri materialul lemnos , si sa si-l transporte. D-ul Borcea N propune ca sa se grupeze cetatenii cand se va vinde materialul lemnos pe pom in sensul ca un anumit grup sa cumpere un pom cu craca cu tot si sa se stabileasca pretul cumulat. D-ul Petrache Dumitru prin cuvantul sau aduce la cunostiinta accesul foarte dificil in acea zona. Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate d-na presedinte Buse Gabriela supune la vot propunerea comisiei de specialitate. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este stabilit pretul de vanzare a materialului lemnos ramas in urma efectuarii lucrarilor de igienizare a pasuni BAC. Astfel a fost adoptata hotararea nr 11/ 2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei , respectiv proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a contractului colectiv de munca la Primaria comunei Dumbrava. Astfel se da citire la materialul inaintat de catre d-ul primar. Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel prin cuvantul sau d-ul consilier Moise N solicita sa se angajeje un casier care sa presteze mai multa munca de teren in special in zona Ciupelnita , Trestienii de Jos , Cornu de Sus , intrucat acolo casierul nu prea ajunge. D-ul consilier Borcea Nicolae propune sa se suplimenteze numarul de posturi de la insotitorii persoanelor cu handicap de la 30 la 35., de asemenea solicita ca politia comunitara si politia sa aiba un sediu si in zona Ciupelnita , intrucat starea infractionala este mare, iar celelalte posturi vacante sa fie scoase la concurs. D-ul consilier Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau face referire la contractul colectiv de munca si informeaza ca dansul a umblat pe la Inspectorat mult si nu a putut obtine concediu de studii, dar angajati Primariei l-au prevazut, si cine vrea sa faca facultate sa faca dar nu asa. Secretarul comunei informeaza ca este un drept al salariatilor , dar neutilizat, din motive obiective. D-ul Spirescu Gheorghe afirma ca urmatorul pas va fi acesta. D-ul Borcea intreaba daca sau prevazut si tichete de masa. Informeaza d-ul primar ca Tichete NU. Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela supune la vot proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contractului colectiv de munca si a organigramei Primariei comunei Dumbrava. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi sunt  adoptate hotararile nr 12,13/ 2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Analizarea cererii adresate de catre d-ul Stan Adrian. Astfel se da citire cererii. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, aviz negativ. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul Moise N intreaba cine este aceasta persoana si unde doreste efectiv sa faca helesteul de peste. Este informat de catre d-ul primar. D-ul Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau reproseaza faptul ca este un investitor de ce este alungat, ca si baiatul d-nei Pascu care vroia sa faca o fabrica de lapte. D-ul Borcea N prin cuvantul sau  aduce la cunostiinta ca daca vor mai veni multi investitori vom ramane fara pasune si atunci ce vor face locuitorii comunei. Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate se supune la vot cererea . Se voteaza. Pentru aprobarea cererii 1 vot d-ul Spirescu Gheorghe. Impotriva arobarii(respingere) 12 voturi. Abtinerii 0 Astfel se constata ca cererea adresata de d-ul Stan Adrian este respinsa. In continuarea sedintei se trece la capitolul Diverse. Astfel d-ul Anton Ion intreaba daca in baza L 53/ 1992 persoanele cu handicap au dreptul la teren in folosinta? Ii raspnde secretarul comunei ca se va documenta si la viitoare sedinta il va informa. De asemenea d-ul Anton Ion face referire la oile care sunt in grajdul nou de la Ciupelnita si aduce la cunostiinta ca acestea pasuneaza pe izlaz, si atunci cand se va incepe pasunatul loicuitorii nu vor mai avea iarba. Informeaza primarul ca cunoaste situatia si ca a luat legatura cu proprietarul lor si le-a pus in vedere sa nu mai iasa pe pasune, desemenea informeaza si despre contractul de arenda cu acestia contract de arenda ce a fost preluat de la Tehnostil, cu acordul Primariei, intrucat s-au stopat furturile de la grajd. D-ul Paduraru Constantin informeaza despre situatia jalnica in care se afla pasunea de la Zanoaga despre faptul ca locuitorii satului Dumbrava au facut numeroase drumuri pe pasune,pentru a ajunge in prund si a lua piatra si trebuie facut ceva in sensul de a proteja pasunea. Secretarul informeaza ca se cunoste situiatia si la viitoarea sedinta ordinara , se va initia un proiect de hotarare in sensul protectiei pasunii respectiv se va stabili un singr drum de acces si o taxa speciala. D-ul Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau face referire la contractul de arenda cu grajdul de la Ciupelnita si propune respectarea clauzelor contractuale, in caz contrar solicita evacuarea celor care au adus oii in acel grajd, daca nu vor plati chiria. D-ul Teodoru Vasile prin cuvantul sau aduce la cunostiinta ca a fost informat si dansul despre existenta oilor pe pasune, dar cand a fost sa  verifice nu a constatat lucrul acesta. De asemenea solicita sa fie intins pamantul de la canalul efectuat la SMA cu cei de la L 416 si sa se aduca piatra la tranversarea de la Dorobantu. D-ul consilier Borcea Nicolae solicita sa fie prelungit santul curatit pana la canal de la Vatnau. Nemaifiind si alte puncte de analizat la ordinea de zi a sedintei d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta,

Secretar, Buse Gabriela
Apostol Marian.