Procese verbale din sedinte

Proces Verbal martie 2006-1

Romania Judetul Prahova Consiliul Local Dumbrava Nr 571 din 06 03 2006.

Proces-Verbal
Incheiat astazi 06 03 2006. La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local pe luna martie ,urmare Dispozitiei nr.656 / 2 03 2006 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae, primarul comunei. Secretarul comunei face apelul nominal al Consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti toti cei 13 d-ni consilieri, sedinta, fiind legal constituita. In continuarea sedintei d-ul primar supune la vot Ordinea de zi a sedintei in urmatoarea structura: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2. Proiect de hotarare cu privire la repartizarea pasunilor comunale. 3. Analizarea cererii adresate de catre SC Agrianca SRL. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei. Secretarul comunei propune a se alege un presedinte de sedinta. Astfel d-ul Voinea Ion il propune pe d-ul Stan Adrian pentru 3 luni de zile. D-ul Teodoru Vasile il propune pe d-ul Borcea Nicolae. Se supune la vot prima propunere. Se voteaza. Pentru alegerea d-lui Stan Adrian 7 voturi. Se constata ca d-ul Stan Adrian este ales presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile. In continuarea sedintei secretarul comunei supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se voteaza. Pentru aprobarea procesului verbal 10 voturi. Impotriva 3 voturi( d-nii Spirescu Gheorghe, Teodoru Vasile, Borcea Nicolae) Se constata ca a fost aprobat procesul verbal. In continuarea sedinte se trece la urmatorul punct de la Ordinea de Zi a sedintei respectiv, Proiect de hotarare cu privire la repartizarea pasunilor comunale crescatorilor de animale. Astfel se da citire materialului intocmit de catre d-ul viceprimar Nita Gheorghe prin care propune repartizarea pasunilor comunale. D-na Buse Gabriela da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, aviz favorabil proiectului de hotarare in forma initiata de catre executiv. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul consilier Teodoru Vasile , prin cuvantul sau propune ca d-lui Florea Gheorghe sa i se repartizeze pasune la Trestienii de Sus , iar d-lui Borcea Nicolae in acelasi loc ca si anul trecut respectiv langa pasunea de bovine de la Dumbrava. D-ul Borcea Nicolae prin cuvantul sau afirma ca nu viceprimarul a facut repartizarea pasunilor , viceprimarul este femeie de serviciu la primarie. D-ul viceprimar il informeaza ca dansul a propus repartizarea pasunilor fapt dovedit prin materialul pe care la semnat si inaintat catre d-nii consilieri. D-ul consilier Paduraru Lucian, prin cuvantul sau propune ca d-ul Florea Gheorghe care este prezent la sedinta sa-si exprime punctul de vedere pe marginea cererii pe care a inaintat-o catre Consiliul Local. Se supune la vot propunerea. Se voteaza. Pentru ca d-ul Florea Gheorghe sa-si expuna punctul de vedere voteaza 3 d-ni consilieri respectiv d-ul Borcea Nicolae, Teodoru Vasile, Paduraru Lucian. Restul d-lor consilieri in numar de 10 voteaza impotriva exprimarii punctului de vedere asupra cererii de catre d-ul Florea Gheorghe. D-ul Florea Gheorghe solicita raspus scris si  pleaca de la sedinta. D-ul viceprimar informeaza ca prin materialul inaintat catre consiliu prin care propune repartizarea pasunilor a luat in calcul si cererea d-lui Florea Gheorghe si a propus sa i se repartizeze prin contract de inchiriere si nu concesionare , pasune pentru bovinele sale la Trestienii de Jos pe pasunea unde anul trecut a fost d-ul Borcea cu stana de oi. Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea proiectului de hotarare d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian supune la vot proiectul de hotarare cu privire la repartizarea(prin contracte de inchiriere)a pasunilor comunale in forma initiata de executiv  cu avizul comisiei de specilitate. Se voteaza. Pentru aprobarea proiectului de hotarare voteaza 9 d-nii consilieri Impotriva 2 d-ul Teodoru Vasile si Paduraru Lucian. Abtineri 1 d-ul Anton Ion. D-ul consilier Borcea Nicolae nu participa la vot (conf alin 1 art 47 din Legea nr 215/ 2001 privind administratia publica locala) Astfel a fost adoptata hotararea nr 14/ 06 03 2006 cu privire la repartizarea pasunilor comunale crescatorilor de animale din comuna Dumbrava. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la Ordinea de zi a sedintei respectiv Analizarea cererii adresate de catre SC Agrianca SRL . Se da citire cererii , prin care se comunica Consiliului Local punctul de vedere al SC Agrianca SRL vis a vis de contractul de arendare al unei suprafete de teren. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul consilier Teodoru Vasile , prin cuvantul sau isi exprima punctul de vedere asupra contractului de arendare incheiat cu SC Agrianca SRL si face referire la faptul ca SC Agrianca nu recunoaste suprafata de teren arendata de 159,9 ha societatea prezinta planul de cultura doar pentru 150 ha teren, si intreaba de ce i s-a acceptat acest lucru, de asemenea face referire la locul platii arendei si specifica ca conform contractului plata se face in bani. De asemenea propune ca viitoarea arenda sa se faca pe un an de zile, iar in situatia in care i se va diminua suprafata arendata catre SC Agrianca SRL cu cele 15 ha pe care le solicita sa i se mareasca arenda la 30% din productie, si sa nu se faca reducerea de suprafata si in final propune rezilierea contractului de arendare. D-ul consilier Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau intreaba de ce planul de cultura nu este datat si de ce s-a acceptat asa fara 9 ha,de ce Consiliul Local nu a fost informat pana acum si intreaba de ce d-ul Mocanu reprezentantul societati nu a fost invitat la sedinta. D-ul consilier Voinea Ion , prin cuvantul sau informeaza ca impreuna cu d-na Buse Gabriela , respectiv grupul consilierilor al Partidului Conservator au analizat impreuna cererea adresata de catre SC Agrianca SRL si au formulat un punct de vedere fata de solicitarile societatii , punct de vedere la care d-nii consilieri sunt liberi sa adere si sa-l insuseasca.Astfel d-ul Voinea Ion da citire urmatoarelor : 1. Consiliul Local isi mentine punctul de vedere exprimat prin actul aditional (procesul verbal de predare primire a terenului )nr 748 din 02 06 2005 , in sensul ca suprafata totala arendata catre societatea Agrianca este de 159,1466 ha conform masuratorilor topografice efectuate cu aparatele de specialitate. 2. Referitor la sola PS 750 in suprafata totala de 14,95 ha ce face parte integranta la contractul de arendare  nr 368 / 20 propune a se  mentine arenda stabilita conform contractului de 20% din productia obtinuta. De asemenea informeaza ca societatea este direct raspunzatoare de necultivarea acestei suprafete de teren. Aceasta decizie are la baza faptul ca desi sola are un grad de fertilitate scazut ,restul terenului arendat este de o fertilitate ridicata , lucru care a fost negociat cu reprezentantul societatii in sedinta de Consiliu in care s-a hotarat arendarea catre societatea Agrianca la o arenda de numai 20% din productia obtinuta si pentru anul 2005 la pretul de 100 mil lei platibili in doua transe respectiv 50 mil in 2005 si 50 mil in 2006. 3. Referitor la locul plati arendei Consiliul Local a stabilit ca productia (arenda) ce se cuvine acestuia sa fie platita la sediul Comcereal ľbaza de receprie Zanoaga sau direct bani in contul Primariei conf contractului. 4. De asemenea in situatia in care societate Agrianca nu este de acord cu acest punct de vedere , la finele anului agricol 2005-2006 , dupa plata arendei in totalitate ,contractul sa fie rezilitat pe cale amiabila. Se supune la vot acest punct de vedere care conduce in final la rezilierea contractului, la finele anului agricol 2005-2006 , dupa plata arendei. Se voteaza. Pentru rezilierea pe cale amiabila a contractului de arendare dupa plata in totalitate a arendei , voteaza 10 consilieri. Impotriva 0. Abtineri 3 d-nii Spirescu Gheorghe, Paduraru Lucian, Anton Ion. Astfel a fost adoptata hotararea nr 15/ 06 03 2006 . Nemaifiind si alte puncte de vedere la ordinea de zi a sedintei d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian, declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta
Secretar Stan Adrian
Apostol Marian.