Procese verbale din sedinte

Proces Verbal martie 2006-2

Romania Judetul Prahova Consiliul Local Dumbrava Nr 692 din 22 03 2006. Proces- Verbal

Incheiat astazi 22 03 2006 La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta de indata a Consiliului Local urmare Dispozitiei nr 663 / 21 03 2006 emisa de catre primarul comunei d-ul Bunea Nicolae. Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti in unanimitate sedinta fiind legal constituita.. In continuarea sedintei d-ul primar supune la vot ordinea de zi a sedintei in urmatoarea structura: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUG actualizat. 3. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de prestarii servicii salubrizare pe raza comunei Dumbrava. 4. Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului Local al comunei Dumbrava cu Consiliile Locale Draganesti, Gherghita,si Consiliul Judetean Prahova in vederea elaborari unui proiect pentru constructia unei rampe ecologice colectare deseuri menajere. 5. Proiect de hotarare cu privire la inchirierea caminului cultural din satul zanoaga. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei. In continuarea sedintei secretarul comunei supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se voteaza. Pentru aprobarea procesului verbal 11 voturi. Impotriva = 2 voturi= D-ul Spirescu Gheorghe ľ Borcea Nicolae Se constata ca a fost aprobat procesul verbal al sedintei anterioare. In continuarea sedintei d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUG actualizat. Astfel se da citire la adrsa nr 3088 /7 03 2006 inaintata de catre Consiliul Judetean Prahova, prin care se solicita aprobarea PUG comuna Dumbrava actualizat cu traseul autostrazi Bucuresti -Brasov. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, aviz favorabil. Pe marginea celor prezentate au loc disctii. Astfel d-ul Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau intreaba de ce in PUG nu sunt prinse gropile de gunoi si puturile seci. I se raspunde ca acesta problema este la urmatorul punct de la ordinea de zi , acum se analizeaza PUG actualizat cu traseul autostrazii Bucuresti Brasov si al nodului spre Albita ca sunt prevazute in PUG. Nemaifiind si alte puncte de vedere la acest punct de la ordinea de zi d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian supune la vot proiectul de hotarare cu privire la aprobarea PUG actualizat. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat PUG actualizat. Astfel a fost adoptata hotararea nr 16/ 22 03 2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de prestarii servicii salubrizare pe raza comunei Dumbrava. Astfel se da citire materialului inaintat de catre d-ul primar. Sunt prezentate ofertele primite . Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel prin cuvantul sau d-ul consilier Petrache Dumitru se declara nelamurit asupra tarifelor practicate si asupra chiriei pubelelor si eurocontainelor , afirmand ca chiria este mare, si sunt cetateni care vor sa le cumpere sau alti care doresc sa depoziteze gunoiul in saci. D-ul primar face o scurta informare asupra modului in care se va desfasura activitatea de catre societatea ce va fi acreditata. D-ul Anton Ion face referire la faptul ca ofertele trebuiau prezentate in plicuri . D-ul consilier Moise Nicolae prin cuvantul sau recomanda ca SC ITECOL TEHNICA SRL care are preturile cele mai mici sa acorde facilitati familiilor nevoiase de pe raza comunei si in acest sens propune la ca incheierea contractului cu aceasta societate  sa fie convocati si d-ni consilieri care sa aduca la cunostiinta punctul de vedere al Consiliului Local. D-ul consilier Voinea Ion propune ca contractul sa se incheie pe o perioada de 1 an de zile sa se vada seriozitatea societatii. Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate se supune la vot proiectul de hotarare cu privire la incheierea unui contract de prestari servicii salubrizare pe raza comunei. Se unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare. Astfel a fost adoptata hotararea nr 17/ 22 03 2006 . In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv proiect de hotarare cu privire la inchirierea caminului cultural din satul Zanoaga. Astfel se da citire cererii adresate de catre SC Multiprod Energo SRL . Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul primar informeaza ca SC Multiprod Energo SRL efectueaza lucrarii de reparatie a instalatiei electice principale(inalta tensiune) pe raza comunei Dumbrava in satul Cornu de Sus si in acest sens conducerea societatii sus mentionate a solicitat un spatiu unde sa fie cazati salariatii societatii.,caminul Cultural din satul Zanoaga fiind locatia optima . Nemaifiind si alte puncte de vedere se supune la vot propunerea comisiei de specialitate ca chiria sa fie de 30 lei RON / zi. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi se aproba  inchirierea caminului cultural din satul Zanoaga la pretul de 30 lei RON/zi catre SC Multiprod Energo SRL pe perioada efectuarii lucrarilor de reparatie a retelei electrice din satul Cornu de Sus (una luna de zile) Astfel a fost adoptata hotararea nr 18/22 03 2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului Local Dumbrava cu Consiiliile locale ale comunelor Draganesti , Gherghita, si Consiliul Judetean Prahova in vederea elaborarii unui proiect cu privire la constructia unei rampe ecologice pentru depozitatul gunoaielor menajere. Astfel se da citire la cererea adresata de catre Primaria comunei Draganesti. Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliuluii Local. Pe marginea celor prezentate nefiind puncte de vedere d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare. Astfel a fost adoptata hotararea nr 19/ 22 03 2006. Nemaifiind si alte puncte la ordinea de zi a sedintei d-ul presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta,
Secretar, Stan Adrian
Apostol Marian.