Procese verbale din sedinte

Proces Verbal aprilie 2006

Romania Judetul Prahova Consiliul Local Dumbrava Nr 917 din 28 04 2005.

Proces- Verbal La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local , urmare Dispozitiei nr 742 / 25 04 2006 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae, primarul comunei. Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti in unanimitate, sedinta fiind legal constituita. In continuarea sedintei se supune la vot ordinea de zi a sedintei,in urmatoarea structura.. 1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2 Proiect de hotarare cu privire la stabilirea zonelor de fertilitate pentru terenul situat in extravilanul comunei Dumbrava, conform OUG 21/ 2006. 3 Analizarea ativitatii de urbanism si amenajarea teritoriului din comuna Dumbrava . 4.Aducerea la cunostiinta a adresei nr 853/ 2006 inaintata de catre SC Agrianca SRL. 5. Analizarea cererii adresate de catre Chelaru Vasile. Inainte de a se supune la vot ordinea de zi a sedintei d-ul Spirescu Gheorghe propune ca la ordinea de zi sa se treaca si punctul Diverse. Se voteaza . Cu unanimitate de voturi este aprobata Ordinea de zi a sedintei cu propunerea sus mentionata. In continuarea sedintei secretarul comunei supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare. In continuarea sedintei d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian, preia conducerea lucrarilor si se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei, respectiv proiect de hotarare cu privire la stabilirea zonelor de fertilitate pentru terenul situat in extravilanul comunei Dumbrava, conform OUG 21/ 2006. Astfel se da citire la materialul inaintat. Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local prin care se propune ca terenurile sa fie incadrate in zona de fertilitate D conform OUG 21/ 2006. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel prin cuvantul sau secretarul comunei informeaza ca acest impozit pana la data Ordonantei constituia sursa de venit la bugetul de stat si era reglementat de Legea 247, iar din acest moment Conform Oug 21/ 2006 el constituie sursa de venit la bugetul local , si propune ca acest impozit sa fie stabilit diferentiat functei de gradul de fertilitate al terenurilor. D-ul consilier Voinea Ion prin cuvantul sau sustine propunerea comisiei ca terenul sa fie in zona D avand in vedere inundatiile ce au avut loc si precipitatiile foarte numeroase ce au cazut pe terenurile agricole,multe din ele fiind necultivabile. Acelasi lucru il sustine si d-ul consilier Mose Nicolae care aduce la cunostiinta ca tarlalele Ciobanu 1 si 2 sunt inundate de precipitatii si panza feratica si nu se pot cultiva. Drept pentru care solicita scutire . D-ul consilier Borcea Nicolae prin cuvantul sau este de acord cu propunerea comisiei si informeaza ca la anul vom vedea ce impozit se va stabili. Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local ca terenul sa fie incadrat pentru toata comuna in zona D conform OUG 21/ 2006. Se voteaza. Cu unanumitate de voturi este stabilit impozitul pentru terenul din extravilan. Astfel a fost adoptata Hotararea nr 20/ 2006. In contunuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv analizarea activitatii de urbanism si amenajarea teritoriului de pe raza comunei Dumbrava. Astfel se da citire materialului prezentat de catre d-ul viceprimar. Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local. Tot la acest punct de la ordine de zi se aduce la cunostiinta Consiiliului si cererea adresata de catre d-ul Florea Gheorghe  prin care solicita aprobare ca pe terenul pasune ce i-a fost repartizat la Trestienii de Jos sa construiasa provizoriu pe o suprafata de 30 mp o tabara de vara ce o va demonta dupa expirarea contractului. Fata de aceasta cerere d-ul Borcea Nicolae isi exprima punctul de vedere in sensul ca nu am avut-o nu o discutam. Secretarul comunei informeaza ca astazi i-a fost data. De asemenea , secretarul comunei informeaza Consiliul Local ca d-lui Florea Gheorghe i-a fost adus de nenumarate ori  la cunostiinta, atat scris cat si verbal , faptul ca este debitor catre bugetul Consiliului Local , iar acesta a afirmat ca nu va plati nici o penalizare sau majorare de intarziere, lucru afirmat in prezenta conducerii Primariei, respectiv a d-lui primar , viceprimar , secretar. D-ul consilier Paduraru Lucian prin cuvantul sau isi exprima acordul de a se aproba constructia provizorie a unei tabere de vara. D-ul Teodoru Vasile isi exprima si dansul acordul pentru aprobarea constructiei unei tabere de vara provizorii de catre d-ul Florea Gheorghe. D-ul consilier Paduraru Constantin prin cuvantul sau readuce la cunostiinta Consiliului starea foarte precara a pasuni satului Zanoaga . Se supune la vot solicitarea d-ului Florea ca in conditiile legale sa se aprobe executarea unei tabere de vara, provizorii pe pasunea ce i-a fost repartizata. Se voteaza. Pentru aprobare 10 voturi. Impotriva 2 Abtineri 1 In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la Ordinea de zi a sedintei respectiv aducerea la cunostiinta Consiliului Local a adresei nr 853/ 2006 inaintata de catre SC Agrianca SRL. Astfel se da citire cererii. Se da citire la punctul de vedere al comisiei de specialitate. Pe marginea celor prezentate au loc discutii . Astfel prin cuvantul sau d-ul consilier Teodoru  Vasile se declara foarte nemultumit de aceasta scrisoare si de colaborarea cu aceasta societate, reprosand executivului ca dupa ce Consiliul a reziliat contractul de arendare cu acesasta societate, executivul a incheiat contract de prestari servicii pentru administrarea de ingrasaminte chimice pe pasunile comunale. D-ul consilier Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau aduce la cunostiinta ca sunt 159 ha ce trebuie cultivate in totalitate si ca societatea sa cultive 159 si nu mai putin. D-ul ing. Mocanu Adrian, care a sosit la sedinta dupa citirea materialului, cerandu-si scuze pentru intazriere  isi expune punctul de vedere fata de cele stabilite in sedinta anterioara in sensul ca : Considera hotararea Consiliului Local de reziliere a contractului ca ilegala, intrucat pana in prezent dansul si-a respectat clauzele contractuale. De asemenea isi exprima punctul de vedere ca isi insuseste suprafata de 159 ha cu toate ca ea nu exista si doreste o comisie formata din consilieri care sa masoare terenul. Solicita Consiliului Local sa se stabileasca locul plati arendei Solicita sa se stabileasca o arenda separata pentru PS 750 intrucat aceasta este pasune . De asemenea solicita ca problemele intre societate si Consiliu sa fie rezolvate pe cale amiabila., in caz contrar se va aderesa instantei . Pe marginea celor prezentate d-ul consilier Teodoru Vasile considera ca nu este nevoie sa se stabileasca locul plati intrucat prin contract s-a stabilit ca pretul se calculeaza in productia STAS la /ha si implicit la Comcereal., nefiind nevoie de acest lucru. D-ul ing. Mocanu informeaza ca transportul recoltei de la camp la Comcereal costa 1000 lei/kg. Iar acest lucru respectiv locul plati nu a fost stabilit prin contract. Referitor la cele 15 ha pasune d-ul Teodoru Vasile propune sa le dea altcuiva. Secretarul informeaza ca este ilegal intrucat ar insemna subarendare cea ce incalca legea 16 legea arendei. D-ul consilier Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau solicita d-ului ing  Mocanu sa cultive intreaga suprafata de teren de 159 ha iar  pentru restul problemelor propune a se discuta in sedinta viitoare.Nemaifiind si alte probleme de discutat d-ul ing Mocanu se retrage de la sedinta urmand ca in sedinta viitoare sa se renalizeze problemele aparute. Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv analizarea cererii adresate de catre Chelaru Vasile. Astfel d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian, da citire cererii adresate de catre d-ul Chelaru care solicita un ajutor pentru reconstructia casei dupa incendiul care a avut loc. Se da citire aviului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul borcea propune a se aloca o suma pentru proiect. D-ul Moise propune a se acorda niste tabla, si ceva caramida. D-ul Spirescu intreaba daca s-a mers la fata locului sa se analizeze situatia si sa se intocmeasca ancheta sociala. D-ul Borcea propune ca lucrarile de reparatii sa le efectueze firma care a construit la primarie. In continuare se trece la urmatorul punct Diverse. Astfel d-ul Stan Adrian informeaza ca la grajdul nou de la Ciupelnita tiganii au inceput sa fure din nou si gradinita de la Cornu de Sus pica. D-ul Spirescu Gheorghe doreste sa afle urmatoarele: Ce valoare au lucrarile de reparartii de la Primarie, informeaza d-ul viceprimar ca pana in prezent 800 mil lei. Ce se intampla la Zaman care isi darama casa , si creaza un pericol social in centrul comunei, solicita sa se intocmeasca ancheta sociala si sa se instiinteze protectia copilului Doreste sa fie informat despre contractul de la saivanul de oi, ce si cum ? De asemenea doreste sa afle unde s-a dus piatra pe 22 martiesi cate masini. D-ul Moise Nicolae doreste sa fie informat despre contractul de alimentare cu gaze, cablu tv la Ciupelnita, despre pietruire, despre cele doua tuburi de beton ce au fost promise la Ciupelnita , despre constructia gradinitei de la Ciupelnita. D-ul Borcea informeaza ca nu s-a facut nimic la teava de la statia de apa de la Dumbrava,nu s-a dus piatra la Dumbrava peste aceea teava. D-ul Stan informeaza ca nu trebuie piatra ca se sparge teava si trebuie nisip,iar la Dumbrava, se duce gunoi, sau furat portile si cetatenii din zona dau drumul la pasarii D-ul Spirescu intreaba ce se intampla cu lemnele de la BAC. Alte probleme nemaifiind de discutat si intrebarii de pus , d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian, constata ca ordinea de zi a sedintei este epuizata si declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta
Secretar, Stan Adrian
Apostol Marian