Procese verbale din sedinte

Proces Verbal iulie 2006

Romania Judetul Prahova Consiliul Local al comunei Dumbrava Nr 1464 din 26 07 2006.

Proces- Verbal
Incheiat astazi 26 07 2006. La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova , are loc sedinta ordinara a Consiliului Local , pe luna iulie , urmare Dispozitiei nr 894 / 2006 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae , primarul comunei. Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti in unanimitate , sedinta fiind legal constituita. In continuarea sedintei d-ul viceprimar Nita Gheorghe(primarul fiind in concediu medical) supune la vot ordinea de zi a sedintei. In urmatoarea structura: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2. Depunerea declaratiilor de apartenenta politica ale alesilor locali. 3. Analizarea activitatii de stare civila si autoritate tutelara de pe raza comunei Dumbrava. 4. Proiect de hotarare cu privire la completarea organigramei Primariei comunei Dumbrava. 5. Proiect de hotarare cu privire la completarea domeniului public al comunei Dumbrava. 6. Proiect de hotarare cu privire la modul de administrare al sistemului de alimentare cu apa al comunei Dumbrava 7. Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor stimulente , in vederea asigurarii serviciilor medicale catre populatie .-Analizarea cererii adresate de catre d-na Marinescu Alice Andreia. 8. Informare cu privire la incheierea operatiunilor de igiena a pasunii impadurite de la BAC . 9. Proiect de hotarare cu privire la scoaterea la licitatie a terenului din punctul Valea Mare , in vederea arendarii- Analizarea cererii adresate de catre Pyccola Fatoria SRL 10. Informare cu privire la derularea contractului de arenda incheiat cu SC Agrianca SRL. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei. In continuarea sedintei secretarul comunei supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Depunerea declaratiilor de apartenanta politica ale alesilor locali. Astfel secretarul comunei informeaza despre prevederile Legii nr 249/ 2006 cu privire la modificarile si completarile Statutului alesilor locali . Deasemenea informeaza si despre faptul ca a primit cu fax ,ca model ,declaratia de apartenenta politica a Presedintelui Consiliului Judtean Prahova, pe care o prezinta plenului. In continuarea sedintei se depun declaratiile de apartenenta politica pe care secretarul le inregistreaza in registru special constituit, si urmeaza a fi inaintate un exemplar catre Secretarul General al Judetului  Prahova spre publicare , o copie catre Prefectura Judetului Prahova , pentru exercitarea de catre prefect a prerogativelor care ii revin, iar un exemplar va fi pastrat la sediul Primariei. Terminandu-se depunerea declaratiilor de apartenenta politica se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv: Analizarea activitatii de stare civila si autoritate tutelara de pe raza comunei Dumbrava. Se da citire materialului intocmit in acest sens . Pe marginea informarii nu sunt obiectii si comentarii. Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de hotarare cu privire la completarea Organigramei Primariei comunei Dumbrava cu doua posturi unice conform OUG nr 1/ 2006 precum si cu un numar de 5 posturi muncitori necalificatii. Se da citire referatului intocmit in acest sens. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local , aviz favorabil. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul consilier Spirescu Gheorghe intreaba pentru ce se infiinteaza cele 5 posturi de muncitorii necalificatii. Este informat ca se intentioneaza a se constituii o echipa de interventie pentru realizarea in regie proprie a unor lucrari publice. D-ul Spirescu Gheorghe apreciaza aceasta initiativa si aduce la cunostiinta ca in campania electorala a fost una din propunerile PSD. Pe marginea celor prezentate nefiind si alte puncte de vedere se supune la vot proiectul de hotarare cu privire la completarea organigramei Primariei comunei Dumbrava. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare. Astfel a fost adoptata hotararea nr .24/ 2006. Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv proiect de hotarare cu privire la completarea domeniului public al comunei Dumbrava cu sistemele de alimentare cu apa. Astfel se da citire materialului intocimt in acest sens . Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii sau puncte de vedere diferite se supune la vot proiectul de hotarare cu privire la completarea domeniului public al comunei Dumbrava cu cele 3 sisteme de alimentare cu apa. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare . Astfel a fost adoptata hotararea nr 25/ 2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct respectiv Proiect de hotarare cu privire la modul de administrare al sistemului de alimentare cu apa. Se da citire materialului intocmit in acest sens. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel prin cuvantul sau d-ul consilier Teodoru Vasile sustine propunerea comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local aceea ca sistemul de alimentare cu apa al comunei sa fie dat in gestiune catre un operator judetean unde Consiliul Local va fi actionar. Secretarul comunei informeaza ca in proiectul de hotarare initiat se specifica ca sistemul de alimentare cu apa va fi gestionat de catre operatorul judetean uramand ca dupa data de 21 martie 2007 sa fie gestionat de catre Consiliul Local Dumbrava, prin gestiune directa in conformitate cu Legea nr 241/ 2006. Pe marginea acestor propunerii au loc discutii contradictori-constructive cu privire la modul de administrare a sistemelor de alimentare cu apa al comunei Dumbrava. In final se face propunerea ca acest punct de la ordinea de zi sa fie amanat pentru o sedinta viitoare ,pentru o analiza mai amanuntita asupra veniturilor pe care le aduce aceste sisteme-asupra cheltuielilor cu aceste sisteme, o analiza asupra efectelor in cea ce priveste calitatea serviciului catre populatie. Se supune la vot propunerea ca acest punct de la ordinea de zi sa fie amanat pentru o sedinta viitoare . Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobata propunerea sus mentionata. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor stimulente, in vederea asigurarii serviciilor medicale catre populatie- Analizarea cererii adresate de catre Marinescu Alice Andreia.. Astfel se da citire materialului inaintat spre aprobare . Se da citire cererii adresate. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local aviz favorabil. Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii si puncte de vedere diferite se supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotarare. Astfel a fost adoptata hotararea nr 26/ 2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Informare cu privire la incheierea operatiunilor de igiena a pasunii impadurite de la BAC . Se da citire informarii prezentate de catre d-ul viceprimar. Pe marginea acesteia nefiind puncte de vedere diferite , si nici observatii se concluzioneaza ca activitatea de igiena a pasunii impadurite de la Bac a fost utila si ea a adus venituri bugetului Consiliului Local al comunei Dumbrava. Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi respectiv proiect de hotarare cu privire la scoaterea la licitatie a 15 ha teren arabil situat in punctul Valea Mare in vederea arendarii. Se da citire materialului intocmit. Se da citire cererii adresate de catre SC Pyccola Fattoria SRL. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii se supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotarare. Astfel a fost adoptata hotararea nr 27/ 2006 . In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordniea de zi a sedintei respectiv Informare cu privire la modul de derulare a contractului de arenda din punctul Valea Mare , contract incheiat cu Sc Agrianca SRL. Se da citire informarii, de catre d-ul viceprimar. Pe marginea acesteia au loc discutii. Astfel d-ul Nita Gheorghe viceprimarul comunei informeaza plenul ca desi a efectuat invitatii scrise  catre totii consilierii nu s-a prezentat nici unul la operatiunea de recoltare a griului. D-ul Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau aduce la cunostiinta ca normal ar fi fost ca Primaria sa asigure si transportul in punctul Valea Mare intru-cat s-a cumparat un autovehicul la Primarie , si intreaba unde este masina caci dansul nu a vazut-o. D-ul Teodoru Vasile face referire la faptul ca in Planul de cultura s-a informat ca se va cultiva o suprafata de 70 ha cu griu iar la recoltare s-a constatat ca sunt 69 ha. De asemenea au loc discutii cu privire la cantitatea de grau ce se cuvine Primariei respectiv procentul de 20% ce se va face cu el , unde este depozitat . In urma discutiilor se concluzioneaza a se respecta contractul asa cum sunt clauzele sale. De asemenea se face propunerea ca la recoltatul Florii Soarelui sa se constituie de pe acum o comisie care sa asiste cu seriozitate la recoltare.In acest sens se propun d-nii consilierii Moise Nicolae, Teodoru Vasile, Voinea Ion, Paduraru Constantin, Spirescu Gheorghe. Pe marginea acestui punct nu mai sunt observatii. In continuarea sedintei d-ul consilier Paduraru Lucian solicita Consiliului Local invoire pentru sedinta de luna viitoare intr-cat va pleca in vizita in Italia. Se aproba invoirea de catre plen. De acest fapt secretarul comunei ia act spre stiinta. Nemaifiind si alte probleme de analizat, ordinea de zi a sedintei fiind epuizata, d-ul presedinte de sedinta Borcea Nicolae , declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta,
Secretar, Borcea Nicolae
Apostol Mari