Procese verbale din sedinte

Proces Verbal aug 2006

Romania Judetul Prahova Consiliul Local al comunei Dumbrava Nr. 1649 din 31 08 2006.. Proces- Verbal

Incheiat astazi 31 08 2006 La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova , are loc sedinta ordinara a Consiliului Local , pe luna august 2006 , urmare Dispozitiei nr 932/ 2006 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae , primarul comunei. Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti in unanimitate , sedinta fiind legal constituita. La sedinta participa si cetatenii  Florea Gheorghe si Florea Mihai . In continuarea sedintei d-ul viceprimar Nita Gheorghe, supune la vot ordinea de zi a sedintei,primarul fiind chemat la Prefecura Judetului Prahova.. In urmatoarea structura: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2. Informare cu privire la modificarea si completarea Legii nr 215/ 2001 privind administratia publica locala. 3. Proiect de hotarare cu privire la completarea Organigramei Primariei comunei Dumbrava cu un post de consilier personal al primarului ,conform Legii nr 286/ 2006. 4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate Extindere si Modernizare Sistem de Alimentare cu Apa comuna Dumbrava precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia. 5. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local. 6. Analizarea cererilor depuse de catre Stoian Liliana si Florea Petrica Mihai. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei. In continuarea sedintei secretarul comunei supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se voteaza. Pentru aprobarea procesului verbal 12 voturi. Impotriva =0 Abtineri= 1 Teodoru Vasile. Se constata ca procesul verbal al sedintei anterioare a fost aprobat. In continuarea sedintei d-ul Presedinte de sedinta Borcea Nicolae trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv; Informare cu privire la modificarea si completarea legii nr 215/ 2001 privind administratia publica locala. Astfel se da cuvantul secretarului comunei pentru a face o prezentare cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Secretarul comunei prezinta principalele modificaril ale Legii nr 215/ 2001 privind administratia publica locala . Acesta informeaza despre regimul general al autonomiei locale, organizarea si functionarea administratiei publice locale,despre numarul consilierilor locali in viitorul mandat, despre constituirea consiliilor locale,informeaza despre atributiunile consilierilor si ale primarului, despre infiintarea cabinetului primarului care la comune este un consilier personal al primarului,despre posibilitatea Consiliului local de a infiinta un post de administrator public,despre faptul ca procesul verbal al sedintei se afiseaza obligatoriu in termen de 3 zile de la desfasurarea lucrarilor sedintei, etc. Dupa prezentarea pe scurt a informarii cu privire la modificarea si completarea Legii administratiei publice locale d-ul consilier Teodoru Vasile se declara nemultumit despre faptul ca secretarul a facut aceasta informare dat fiind competentele pe care acesta le are., dupa care citeste din lege atributiile secretarului. Secretarul comunei informeaza ca si-a facut datoria si nimic alceva. Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei , respectiv: Proiect de hotarare cu privire la completarea Organigramei cu un post de consilier personal al primarului in conformitate cu Legea nr 286/ 2006 privind administratia publica locala. Astfel se da citire referatului intocmit de catre d-ul primar prin care silicita aprobarea completarii organigramei cu un post de consilier personal. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local . Aviz favorabil. Pe margine celor prezentate nefiind puncte de vedere d-ul presedinte de sedinta Borcea Nicolae supune la vot : Proiectul de hotarare cu privire la completarea Organigramei Primariei comunei Dumbrava cu un post de consilier personal al primarului. Se voteaza . Pentru proiectul de hotarare= 12 voturi. Impotriva =0 Abtineri = 1 Moise Nicolae. Se constata ca a fost adoptata hotararea nr 28/2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv; Proiect de hotarare cu privire la Aprobarea Studiului de Fezabilitate Extindere si Modernizare Sistem de Alimentare cu apa comuna Dumbrava, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia. Astfel se da citire referatului inaintat de catre d-ul primar. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Aviz favorabil. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul Petrache Dumitru prin cuvantul sau face referire la faptul ca in satul Dumbrava sunt strazi fara apa si noi facem proiecte! Il intreaba lumea de ce sunt strazi fara apa.? Informeaza ca el nu a vazut proiectul dar a fost informat despre extindere in Trestineii de Sus si Cornu de Sus. D-ul Voinea ii arata ca in proiect sunt prinsi 500 m liniari de conducta de apa in Dumbrava. D-ul Petrache Dumitru se declara nemultumit. D-ul Teodoru Vasile prin cuvantul sau aduce la cunostiinta ca nu i-a fost prezentat proiectul studiului de fezabilitate. D-ul Borcea Nicolae  prin cuvantul sau informeaza ca proiectul nu este nimic alceva decat campanie electorala si nu se va face nimic. D-ul Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau informeaza ca la intersectia spre Sicrita terasamentul de la pompa de apa este deteriorat, si trebuie sa se faca ceva. Pe marginea celor prezentate nemaifiind si alte puncte de vedere d-ul presedinte de sedinta Borcea Nicolae supune la vot proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate Extindere si Modernizare Sistem de Alimentare cu Apa comuna Dumbrava, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este adoptata hotararea nr 29/ 2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate Extindere si Modernizarea Sistem de Alimentare cu apa comuna Dumbrava precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv : Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Dumbrava aferent anului 2006. Se da citire materialului intocmit de catre d-ul primar. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Aviz favorabil. Pe marginea celor prezentate nefiind puncte de vedere , sau opinii ,d-ul presedinte de sedinta Borcea Nicolae supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobata rectificarea bugetara aferenta anului 2006, in forma prezentata de executiv. Astfel a fost  adoptata hotararea nr 30/ 2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi respectiv Analizarea cererilor depuse de catre d-na Stoian Liliana, Paduraru Sorin, Florea Mihai Petrica Mihai. Se da citire cererii adresate de catre D-sara dr. Stoian Liliana. Se da citire avizului comisiei de specialitate . Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul Borcea Nicolae prin cuvantul sau informeaza ca d-soara  doctor Stoian Liliana  a construit fara autorizatie de constructie un garaj in curtea Dispensarului fara ca aceasta sa informeze despre acest lucru dat fiind faptul ca terenul si cladirea apartin domeniului public , ba mai mult acum vine si solicita sa cumpere cladirea. Secretarul comunei aduce la cunsotiinta d-lor consilierii adresa nr 9347/ 2006 inaintata de catre Institutia Prefectului Judetului Prahova cu privire la aceste spatii medicale si informeaza ca pentru a fi vandut acest spatiu trebuie trecut din patrimoniul public al comunei in cel privat. D-ul Moise Nicolae prin cuvantul sau aduce la cunostiinta ca a informat Primaria ca  doctora si-a depozitat piatra la dispensar si nu s-a luat nici o masura. D-ul consilier Petrache Dumitru fata de cererea d-nei Stoian Liliana sustine sa se respecte lege,in sensul ca spatiul respectiv nu e de vanzare dat fiind faptul ca el actualmente in proprietatea publica. D-ul Teodoru Vasile afirma ca este normal ca doctora sa-si faca garaj la Dispensar dat fiind faptul ca trebuie sa-si protejeze masina. Secretarul comunei informeaza Consiliul ca doctora a depus o cerere prin care solicita aprobarea pentru construirea unei copertine la primarie . Pe marginea acestei cererii nemaifiind si alte puncte de vedere se trece la analizarea cererii adresate de catre Paduraru Sorin. Se da citire cererii prin care solicita un ajutor  financiar din partea Primariei dat fiind faptul ca i-a luat casa foc. Se da citire avizului comisiei de specialitate. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Prin cuvantul sau secreatrul comunei aduce la cunostiinta Consiliului Local faptul ca pe raza comunei au mai fost inca doua incendii de locuinte si consiliul local nu a stabilit nici o suma pentru ajutorarea acestor familii si propune vis a vis de aceasta cerere sa se acorde ajutor in limita posibilitatilor si celorlalte familii carora le-a luat casa foc. D-ul Moise Nicolae informeaza ca pentru Paduraru Sorin , la nivelul satului Ciupelnita s-a strans un ajutor de aproximativ 7 milioane lei vechi si inca se mai colecteaza ajutoare. D-ul Florea Gheorghe informeaza ca va dona dansul pentru toata casa tigla necesara la acoperis. D-ul Stan Adrian propune sa se acorde 15 milioane de lei drept ajutor. D-ul Spirescu Gheorghe propune sa se faca o evaluare si o ancheta sociala. D-ul Moise Nicolae propune 10 milioane de lei pentru fiecare. D-na Buse Gabriela propune sa se  acorde pentru cele 3 familiii carora le-a ars casa materiale de constructie in functie de necesitatile obiective , in suma de 10 milioane lei de fiecare familie , iar pentru Chelaru Valeriu cei de la Legea nr 416 sa il ajute sa ridice o camera. Acelsai lucru il sustine si d-ul Spirescu Gheorghe care informeaza ca cei de la 416 sa nu mai adune fructe pe la padure sau sa efectueze lucrarii prin alte parti ci sa-i faca casa lui Chelaru. Nemaifiind si alte puncte de vedere se supune la vot propunerea d-nei Buse Gabriela. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobata propunerea. Astfel a fost adoptata hotararea nr 31/ 2006. In continuarea sedintei se trece la analizarea cererii adresate de catre Florea Mihai Petrica, care solicita atribuirea a 10 ha de teren in folosinta. Se da citire cererii. Se da citire avizului comisiei de specialitate . Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel: D-ul Florea Mihai informeaza ca este specialist si doreste 10 ha in folosinta. D-ul Spirescu Gheorghe intreaba cine are teren in folosinta la Dumbrava? Ca si d-na Anton este specialist si nu i s-a dat. D-ul Florea Gherorghe prin cuvantul sau recunoaste ca el are datorii la Primarie , dar le va achita,iar de cerut teren nu cere el ci baiatul sau. De asemenea informeaza ca s-a adresat Consiliului Local datorita faptului ca de cate ori vine la Primarie primarul ii intoarce spatele , nici macar un scaun nu ii da, iar secretarul spune ca asa a votat consiliul local. D-ul Petrache Dumitru intreaba daca folosinta putem da? D-ul Padurau Constantin nu este de acord ca sa i se dea d-lui Florea Mihai teren in folosinta. D-ul Teodoru Vasile face referire la L 646/ 2002 si considera ca d-ul Florea Mihai Petrica este intreptatit sa primeasca teren in folosinta. Secretarul comunei informeaza ca Comisia Locala de Fond Funciar nu are teren rezerva pentru a onora cererea iar restul terenului apartine Primariei ,este pasune comunala si proprietatea privata a Primariei, deci nu are posibilitatea de a onora cererea. De asemenea informeaza pe d-nii Florea ca administrarea domeniului public si privat al comunei este de competenta Consiliului Local. De asemenea informeaza ca Comisia Locala de Fond Funciar a preluat conform legii pentru retrocedare terenul fostului CAP Dumbrava , suprafata existenta la 01 01 1990., iar in prezent nu este rezerva de teren, la fostul IAS, unde administrator este ADS mai este o rezerva de aproximativ 7 ha care si acestea vor fi retrocedate in baza Legii nr 247 , si aceasta suprafata nu va ajunge pentru pozitiile validate la L 247 in vederea retrocedari. D-ul Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau aduce la cunostiinta ca executivul trebuia sa informeze Consiliul daca mai este rezerva de teren, inainte de sedinta, si daca pe viitor se va gasi rezerva de teren cererea va fi avuta in vedere. De asemenea d-ul Spirescu Gheorghe informeaza ca drumul spre Sicrita , in spate la Baza este deteriorat de catre o firma care taie vagoane CFR, si trebuie facut ceva caci nu se mai poate trece pe acolo. D-ul Florea Gheorghe intreaba daca sa stabilit taxa de inregistrare contracte de arenda. Ii raspunde d-ul Voinea Ion care il informeaza ca da, atunci cand s-au stabilit impozitele si taxele locale. D-ul Teodoru Vasile face referire la faptul ca SC Agrianca SRL a subarendat o suprafata de 15 ha pasune parte din contractul de arenda lucru care nu ii era permis. D-ul Petrache Dumitru face referire la plutele de la SMA care trebuie taiate caci constituie un pericol. D-na consilier Buse Gabriela , prin cuvantul sau face referire la faptul ca nu s-a facut nimic in comuna, gaze nu s-a bagat, apa nu se extinde, PECO nu este efectuat, scolile nu sunt reparate , piatra nu s-a adus nimic nu se face, dar avem cea mai frumoasa primarie si cele mai urate sate din judet. D-ul Borcea Nicolae face referire la satul Trestienii de Sus,si afirma ca  nu s-a dat teren lui Stan pentru pescarie ci pentru struti,iar noi ii platim sa-i luam pamantul din gropile care le face. D-ul consilier Teodoru Vasile doreste sa stie , sa fie informat la sedinta urmatoare cati bani s-au dat lui Stan pentru faptul ca ne cara pamant la dig., caci noi nu trebuie sa platim asa ceva. D-ul Florea Gheorghe reproseaza consiliului ca nu trebuia sa vanda plopii de la BAC la un pret asa mic , alta era valoarea lor, trebuia chemati specialisti. D-ul Petrache Dumitru informeaza ca nu este chiar asa , au fost reprezentantii de la Ocolul Silvic, de la Directia Silvica, s-a facut o licitatie, publicata in ziar. Nemaifiind si alte probleme de analizat la ordinea de zi a sedintei d-ul presedinte de sedinta Borcea Nicolae, declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta,
Secretar, Borcea Nicolae
Apostol Marian