Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > DISPOZITII > DISPOZITII 2011
Dispozitie cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv (1_2011)
   Anexa 1 Disp. 1_2011.pdf
Primarul comunei Dumbrava, judetul Prahova:
Avand in vedere prevederile HG 720/1991, privind exercitarea controlului financiar contabil preventiv, modificata si completata de OG nr. 119/1999, privind auditul intern si controlul financiar preventiv precum si prevederile OG 8/2009

In temeiul art. 63 corobarat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala:

Dispun:
Art.1 Controlul financiar preventiv se organizeaza in cadrul compartimentului contabilitate prin persoanele prevazute in anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta Dispozitie.
Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor care contin operatiuni prinind:
-  incheierea de contracte si comenzi de materiale, consumabile, obiecte de inventar si mijloace fixe.
-  incheierea de conventii de prestarii servicii privind reparatiile capitale, reparatii curente, telefon, fax servicii informatice etc.
-  intocmirea corecta a statelor de salarii, plata acestora din sumele constituite la nivelul bugetului local, virarea corecta si la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetelor fondurilor speciale.
-  efectuarea platilor in limitele prevederilor propii de venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul Local, pentru lichidarea obligatiilor de mai sus.

Art.2 Persoanele din cadrul Primariei care semneaza documente ce contin operatii de utilizare a fondurilor sau din care deriva drepturi si obligatii patrimoniale sunt cele prevazute la anexa nr. 1 la prezenta Dispozitie.
Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv, trebuie sa cuprinda elemente din care sa rezulte legalitatea si eficienta operatiunilor consemnate in acestea semnate de cel care le-a intocmit si care raspunde de realitatea, exectitatea datelor si de legalitatea operatiunilor inscrise in documente.
Obtinerea vizei de control financiar preventiv pe documente care se dovedesc ulterior nelegale , nu exonereaza de raspundere persoanele care le-au intocmit sau semnat.

Art.3 Persoanele care exercita controlul financiar preventiv, raspund pentru legalitatea si eficienta operatiunilor cuprinse in documentele prezentate la viza.
Viza de control financiar preventiv se da prin inscrierea pe documentul respectiv a mentiunii” Vizat control financiar preventiv” sub semnatura celui care a efectuat acest control.

Art.4 Documentele care contin operatiuni nelegale sau neeficiente, vor fi refuzate la viza, motivat in scris numai dupa ce s-au analizat in prealabil cazurile respective cu conducatorii compartimentelor care solicita efectuarea operatiunilor.
In cazul in care ordonatorul principal de credite, dispune pe propia raspundere efectuarea unor operatiunii, pentru care nu s-a acordat viza de control financiar preventiv, persoana care a refuzat viza de control financiar preventiv va informa in scris Serviciul Audit de la nivelul DGFPCFPS Prahova, care va verifica si va dispune masurile legale.

Art.5 Documentele referitoare la operatiuni supuse controlului financiar preventiv si care nu au fost vizate, nu pot fi inregistrate in contabilitatea primariei ci intr-o evidenta separata( register-dosare)
De asemenea se va intocmii o evidenta separata cu documenhtele refuzate la viza de control financiar preventiv, dar ordonate si operate pe raspunderea ordonatorului de credite.
Persoanele imputernicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa ordonatorul de credite, asupra deficeentelor privind intocmirea si prezentarea documentelor la control, de compartimente si persoane, propunand masuri pentru evitarea lor si sanctionarea celor vinovati conform legii.

Art.6 Nerespectarea prevederilor prezentei Dispozitii atrage potrivit legii raspunderea administrativa, materiala, civila sau penala dupa caz a persoanelor vinovate.

Art. 7 Compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei Dispozitii.

Art. 8 Prezenta Dispozitie va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate de catre Apostol Marian, secretarul Comunei.

Data in Dumbrava
Astazi  03 01 2011.
Primar, Bunea Nicolae
Nr.1
            
      
Avizat pentru legalitate
Secretar, Apostol Marian
28.04.2011

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro