Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DIVERSE > INFORMATII UTILE
Certificat de urbanism
ROMANIA
Judetul Prahova
Primaria comunei Dumbrava
Nr.2597 din 18.05.2011
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr.7 din  18.05.2011                                

IN SCOPUL:

  REINFIINTARE TRECERE NIVEL CU CALEA FERATA LINIA 804,PLOIESTI – URZICENI INTRE STATIILE ZANOAGA - DRAGANESTI KM 18 + 840 PE RAZA COMUNEI DUMBRAVA CA URMARE A CERERII ADRESATE DE:

DOMNUL:
    
PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA REPREZENTATA DE CATRE BUNEA NICOLAE IN CALITATE DE PRIMAR
Cu domiciliul in comuna Dumbrava,sat Dumbrava, mun., str. Principala nr. 447, bl,sc. ,et. ,ap. judetul Prahova
Inregistrata la nr.2597 din 18.05.2011
Pentru imobil-teren si/sau constructii-situat in comuna Dumbrava, satul Ciupelnita sau, identificat prin numar cadastral, tarlaua, parcela:,,sau planul de situatie anexat.
In temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism:
Nr.263/2002, faza PUG; aprobata cu Hotararea consiliului Local Dumbrava nr.16/22.03.2006
In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilior de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA :
1.REGIMUL JURIDIC
Imobilul (teren si constructii) este situat in intravilan apartinand Domeniului Public al comunei Dumbrava, conform Hotararii Consiliului Local Dumbrava nr. 8 din 29.01.2010.
2. REGIMUL ECONOMIC
Terenul pe care se vor executa lucrarile are categoria de folosinta: drum comunal.
Destinatia stabilita prin P.A.T.J.Prahova si PUG –ul localitatii- documentatii aprobate – este pentru: drumuri comunale .
3.REGIMUL TEHNIC
Terenul in suprafata de     mp este  situat in UTR 3,POT maxim admis 25% (conform RLU si RGU),CUT 0,3-0,8,  si are acces la D.J 101F  si posibilitati de racordare la retelele de energie electrica  existente in zona
Constructia ce se va realiza se va amplasa cu respectarea distantei minime fata de axul drumului , a prevederilor Codului Civil,normelor sanitare PSI si protectia mediului.
Volmetria si expresivitatea arhitecturala vor fi adecvate functiunii si zonei de amplasare.
Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.1 din Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si se va prezenta in doua exemplare (originale)cu conditiile din avizele obtinute.
Se vor avea in vedere precizarile din anexele 3,4,5 si6 la Regulamentul General de Urbanism (HGR 525/1996,republicata cu modificarile si completatarile ulterioare


Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

  REINFIINTARE TRECERE NIVEL CU CALEA FERATA LINIA 804,PLOIESTI – URZICENI INTRE STATIILE ZANOAGA – DRAGANESTI KM 18 + 840 PE RAZA COMUNEI DUMBRAVA
CERTIFICATUL DE URBASNISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scopul eliberarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – de construire/desfiintare- solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:
     Agentia pentru Potectia Mediului,str.Gheorghe Grigore Cantacuzino,nr.306,Ploiesti,Jud.Prahova
In aplicarea Directivei Consiliului 97/337/CEE(Directiva EIA)privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului,modificata prin Directiva consiliului 97/337/CE si prin Drectiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea,cu privire la participarea publicului si accesul la justitie,a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE.prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca acestea sa analizeze si sa decida,dupa caz,incadrarea/neincadraea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.
In aplicarea prevederilor Directivelor Consiliului 85/337/CEE,procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea Certificatului de urbanism,anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratie publice competente.
In vederea sadisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice,centralizarii obtiunilor pubicului si formularii unui punct de vedere official cu privire la realizarea investitiei acord cu consultatii publice.
In aceste conditii:
Dupa primirea prezentului Certificat de urbanism,titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si a stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului.In urma evaluarii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului,solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de construcii

In situatia in care,dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului,solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei,acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
a)certificatul de urbanism
b)dovada titlului asupra imobilului,teren si/sau constructii,sau dupa caz,extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funbciara de informare actualizat la zi,in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);
c) documentatia tehnica – D.T.,dupa caz;

   D.T.A.C.                          â¯ D.T.O.E.
D.T.A.D.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism :
   d.1.avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura
 alimentare cu apa
 gaze naturale

 canalizare`
                  telefonizare

 alimentare cu energie electrica
 salubritate

 alimentare cu energie termica
              transport urband.2.avize si acorduri privind:
securitatea la incendiu                      â¯ protectia civila
sanatatea populatiei

d.3 avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centralesi /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Aviz Post Politie Dumbrava

d.4. studii de specialitate:


-
plan de situatie pe ridicare toptografica vizata de OCPI Prahova cu reprezentarea lucrarilor de construire propuse cu punctele de inflexiune si cote pe contur,table de coordonate cu calcul de suprafete,curbe de nivel
- Dovada inregistrarii D.T.A.C. la OAR si document justificativ cu obtiunea proiectantului pentru timbru de arhitectura
e)actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului
f) Dovada privind achitarea taxelor legale
-
Taxa A.C.-0,5% din valoarea devizului general
Taxa timbru de arhitectura 0,05% din valoarea devizului general

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR,
SECRETAR,
  NICOLAE BUNEA
APOSTOL  MARIAN

ARHITECT SEF
NITA GHEORGHE


Achitat taxa de  scutit  lei conform chitantei nr             din                                               Prezentul certificate de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de  In conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare,urmare a cererii nr.

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM
DE LA DATA DE     PANA LA DATA DE  

Dupa aceasta data o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila ,solicitantulurmand sa obtina,in nconditiile legii,un alt certificate de urbanism.

PRIMAR,
SERCRETAR,

L.S.
ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilitatii__________________

Achitat taxa de ____________lei conform______________________din____________

Transmis solicitantului la data de ______________________direct/prin posta
18.05.2011
comuna Dumbrava

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro