Procese verbale din sedinte

Proces Verbal mai 2006

Romania Judetul Prahova Consiliul Local al comunei Dumbrava Nr 1111 din 31 05 2006.

Proces- Verbal
Incheiat astazi 31 05 2006. La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Dumbrava, urmare Dispozitiei nr 787/ 2006 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae,primarul comunei. Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti in unanimitate sedinta fiind legal constituita. In continuarea sedintei primarul comunei supune la vot ordinea de zi a sedintei in urmatoarea structura: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Dumbrava aferent anului 2006. 3. Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al comunei Dumbrava a sistemului de alimentare cu apa. 4. Analizarea cererii adresate de catre SC Lary Avram SRL . 5. Informare cu privire la efectele hotararii nr 15/ 2006 adoptata de Consiliul Local al comunei Dumbrava. 6. Diverse. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei in forma prezentata de catre d-ul primar. In continuarea sedintei secretarul comunei supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare. Inainte de a se intra in ordinea de zi ,propriu zisa, primarul comunei face o informare cu privire la focarele de gripa aviara ce au fost depistate pe raza comunei , despre masurile care s-au luat pentru limitarea efectelor acesteia , despre lucrarile de reparatie care s-au efectuat la sediul Primariei , despre cele care se efectueaza la canal, dig , camine culturale, despre valorile acestor lucrarii precum si despre societatile care efectueaza aceste lucrarii. De asemenea informeaza si despre obtinerea de la Consiliul Judetean Prahova a Autorizatiei de Construire sistem alimentare cu gaze, despre faptul ca s-a comandat Stema comunei si despre faptul ca aceasta se va monta in localitatile componente comunei. In continuarea sedintei d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de hotarare cu privire la rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Dumbrava, aferent anului 2006. Astfel se da citire referatului intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei Dumbrava. Se da citire adresei nr 6974-23853/ 2006 inaintata ce catre Consiliul Judetean Prahova – Directia Generala a Finantelor Publice Prahova , prin care se comunica cifrele cu care se rectifica bugetul local. Se da citire avizului comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local, avize favorabile proiectului de hotarare in forma prezenta de executiv. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul consilier Borcea Nicolae solicita ca inaintea fiecarei sedinte sa se prezinte cheltuielile primariei lunar. Informeaza d-ul primar ca acest lucru creaza un volum mare de lucrarii din partea contabilei , volum la care si asa abia face fata, dar pentru informare d-ul consilieri cfei care au dubii sau ceva de intrebat sa se prezinte la sediul Primariei si sa solicite acest lucru contabilei care este obligata sa puna la dispozitie actele necesare. D-ul consilier Voinea Ion , prin cuvantul sau solicita ca reparatiile la strazii sa se efectueze in perioada de vara  ca sa fie lucrare buna sa nu se astepte vremea rea caci nu se va face nimic. D-na consilier Buse Gabriela solicita ca drumul de la Trestienii de Sus sa fie arat si compactat iar in locurile proaste sa se puna piatra. D-ul consilier Paduraru Lucian , solicita ca aceste lucrari sa se faca pe strada sa si pe celelalte strazi nu la Trestienii de Sus. D-ul Teodoru Vasile solicita sa se puna piatra pe drumurile proaste(delicate) D-ul consilier Paduraru C-tin aduce la cunostiinta ca tractoarele strica drumurile, intrucat circula cu atelazele necorespunzator. Nemafiind si alte puncte de vedere pe marginea acestui punct de la ordinea de zi a sedintei d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian supune la vot proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Dumbrava aferent anului 2006. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat hotararea cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Dumbrava aferent anului 2006. Astfel a fost adoptata Hotararea nr 21/ 31 05 2006. In continuarea sedintei d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian, trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al judetului in domeniul public al comunei Dumbrava a sistemului de alimentare cu apa. Astfel se da citire materialului inaintat. Se da citire la adresa nr 6958/ 2006 inaintata de catre Consiliul Judetean Prahova. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, aviz favorabil. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul consilier Moise Nicolae intreaba cat costa o denisipare la un put. D-ul consilier Borcea Nicolae prin cuvantul sau aduce la cunostiinta ca atata timp cat statia a mers a fost la judet si acum cand vor fi probleme ne-o da noua, nu e corect. D-ul Teodoru vasile prin cuvantul sau intreaba executivul daca considera ca daca se vor trece de Primarie se va aduce o remorca de nisip si se va face o poarta. D-ul Petrache Dumitru intreaba cat ne costa o luna de expuatare a statiilor. Secretarul comunei aduce la cunpstiinta d-lor consilier ca descentralizarea serviciilor publice presupune trecerea acestui sistem din patrimoniul public al judetului in patrimoniul public al comunei, de asemenea readuce la cunostiinta Consiliului Local faptul ca la inceputul anului 2006 cand s-a adoptat bugetul anului in curs s-au prevazut bani pentru extinderea retelei de apa in satele Cornu si Ciupelnita, ori acst lucru nu se poate realiza daca sistemul de alimentare cu apa este patrimoniul judetului,el trebuie sa fie patrimoniul public al comunei. D-ul Consilier Anton Ion , intreaba cand a facut Consiliul Judetean propunerea , de asemenea intreaba pe d-ul presedinte de sedinta despre punctul sau de vedere, fiind si angajat la apa. D-ul Stan Adrian, aduce la cunostiinta ca nu denisiparea costa mult la puturii, ci releul, calculatoarele, pompele, iar veniturile lunare realizate de Hidro Valea Cricovului sunt acoperitoare cheltuielilor. In cea ce priveste faptul ca acum apa se da la program informeaza ca acest lucru se datoreaza cetatenilor care folosesc apa potabila la irigat gradinile, lucru care in contractul de furnizare a apei nu este prevazut apa fiind pentru uz casnic si menaj. Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea acestui punct de la ordinea de zi a sedintei d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian,supune la vot proiectul de hotarare cu privire la trecerea sistemului de alimentare cu apa din patrimoniul public al judetului in patrimoniul public al comunei. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare. Astfel a fost adoptata hotararea nr 22/ 2006. In contnuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Analizarea cererii adresate de catre SC Lary Avram SRL. Se da citire cererii. Se da citire avizului comisiei de specialitate prin care se propune ca acest punct sa se analizeze intr-o sedinta separata intrucat nu li s-a prezenta si Raportul de expertiza. Astfel prin cuvantul sau d-ul Teodoru Vasile propune ca aceasta cerere sa fie analizata joi 8 06 2006 ora 13 in sedinta extraordinara si sa se prezinte toate materialele. Secretarul informeaza ca acel „ raport de expertiza tehnica” nu are nici o stamplila sau semnatura. Se face propunerea ca aceasta cerere sa se analizeze in o sedinta viitoare , propunere cu care sunt de majoritatea consilierilor locali, cu exceptia d-lui Voinea Ion care isi exprima punctul de vedere acela ca cauza sa fie solutionata de instanta de judecata. In continuarea sedintei se face aduce la cunstiinta adresa nr 105/ 2006 inaintata de catre SC Agrianca SRL prin care conducerea acesteia isi exprima acordul ca pe cale amiabila sa rezilieze contractul de arenda. D-ul Voinea Ion informeaza ca acest rezultat este succesului d-lui Teodoru Vasile, acesta informeaza cu nu e succesul sau ci al intreg Consiliului Local. Primarul comunei informeaza ca la sfarsitul anului agricol 2005- 2006 acest teren va ramane liber de contract si ca va scoate la licitatie in vederea arendarii acreasta suprafata de teren. Cu acest lucru este de acord si plenul Consiliului Local, si se face propunerea ca anuntul sa fie dat cat mai repede, pentru a se gasi un potential arendas, sa nu patim ca si in ani precedentisa ramanem  fara arendas sau cu arendas in ultimul timp. In continuarea sedintei se trece la analizarea cererilor adresate de catre cetatenii pentru achizitia  de tabla veche rezultata in urma efectuari lucrarilor de reparatii la acoperis la primarie si camin cultural. Se propune ca aceste cererii sa fie analizate in o alta sedinta si sa se prezinte un referat si un tabel, pe langa cererile propriu zise. Se analizeaza cererea adresata de Af Florea Gh. Prin care solicita 15 ha teren din Valea Mare in vederea inchirierii sau concesionarii. D-ul Voinea Ion isi exprima punctul de vedere fata de aceasta cerere in sensul ca nu a fost prezentata , (secretarul informeza ca astazi a primit-o) Si acela ca actualmente terenul este sub contract cu SC Agrianca,pana la finele anului agricol. De asemenea in urma discutiilor pe marginea acestei cererii secretarul comunei propune ca pe aceasta sola s se infiinteze pasune,intru-cat terenul este slab productiv, propunere cu care d-lul consilier Borcea Nicolae nu e de acordafirmand ca se face pasune pentru nea Traian. D-ul Teodoru Vasile propune ca suprafata de  teren din Valea Mare sa fie scoasa compact la licitatie in vederea arendarii respectiv compact suprafata de 159 de ha suprafata in care sunt incluse si cele 15 ha. In continuarea sedintei se analizeaza adresa nr 2109/ 2006 inaintata de catre SC Romfosfochim Active SRL , prin care se instiinteaza Primaria comunei Dumbrava ca d-ul Florea N si Stan L sunt autorizati de dinsi sa execute lucrarii de dezafectare a conductelor de apa ale societatii pe raza comunei Dumbrava respectiv satul Trestienii de Jos. Cu executarea acestor lucrari pe pasunea comunala d-ul consilier Borcea N nu este  de acord, dar daca vor sa scoata de la oameni este treaba lor, sa-i despagubeasca. Alte puncte de vedere nemafiind, ordinea de zi a sedintei fiind epuizata , d-ul presedinte de sedinta Stan Adrian, declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta,
Secretar, Stan Adrian
Apostol Marian.