Procese verbale din sedinte

Proces Verbal iunie 2006

Romania Judetul Prahova Consiliul Local Dumbrava Nr 1176 din 8 06 2006. Proces- Verbal

Incheiat astazi 8 06 2006. La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local , urmare Dispozitiei nr 829 din 6 06 2006 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae, primarul comunei. Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti in unanimitate sedinta fiind legal constituita. In continuarea sedintei primarul comunei supune la vot proiectul ordinei de zi a sedintei in urmatoarea structura. 1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2.Analizarea cererii adresate de catre SC Lary Avram SRL 3. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea pretului de vanzare a tablei fier vechi ce a rezultat in urma efectuarii unor lucrari de reparatii la acoperisuri. Se voteaza : Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei. In continuarea lucrarilor secretarul comunei supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare. In continuarea sedintei secretarul comunei face propunerea de a se desemna un presedinte de sedinta. Astfel d-ul consilier Voinea Ion il propune ca presedinte de sedinta pentru 3 luni de zile pe d-ul consilier Borcea Nicolae. D-ul consilier Petrache Dumitru il propune ca presedinte de sedinta pe d-ul Paduraru Lucian. Se supune la vot prima propunere. Se voteaza: Cu unanimitate de voturi d-ul consilier Borcea Nicolae este ales presedinte de sedinta pentru 3 luni de zile. D-ul Borcea Nicolae multumeste pentru increderea acorda si preia lucrarile sedintei. Astfel se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei, respectiv analizarea cererii adresate de catre SC Lary Avram SRL. Se da citire cererii. Se da citire avizului comnisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, aviz negativ. Pe margine celor prezentate au loc discutii. Astfel prin cuvantul sau d-ul Teodoru Vasile explica punctul de vedere al comisiei de specialitate, acela ca ,cauza sa fie solutionata de instanta de judecata.. D-ul consilier Voinea Ion isi exprima si dansul punctul de  vedere personal acela ca dosarul sa fie solutionat de instanta, cauza fiind deja pe rol. D-ul Borcea informeaza ca dansa a prezentat un plan de cultura de 150 de ha  si nu de 159 ha asa cum trebuie sa fie. Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea acestui punct de la ordinea de zi a sedintei d-ul presedinte de sedinta Borcea Nicolae supune la vot respingerea cererii si solutionarea cauzei de catre instanta de judecata. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este respinsa cererea inaintata de catre SC Lary Avram SRL. In continuarea sedintei d-ul presedinte de sedinta Borcea Nicolae trece la urmatorul punct de la ordinea de zi: Astfel se da citire referatului inaintat de catre d-ul primar,prin care propune valorificarea tablei fier vechi rezultata in urma efectuarii reparatiilor la acoperisurile de la caminele culturale si primarie ,precum si cea care va rezulta de la acoperisul scolilor. Se da citire avizul comisiei de specialitate din care rezulta (prin care se propune )ca pretul de vanzare sa fie de 5000 lei /kg de tabla veche. Secretarul comunei informeaza plenul consiliului ca astazi a primit si inregistrat solicitarii de tabla veche si din partea marii majoritati a consilierilor locali ,precum si solicitarii din partea personalului aparatului Primariei, si in aceste conditii nu ar ajunge tabal pentru toate cererile si atunci trebuie organizata licitatie publica, si propune d-lor consilieri sa se abtina de la cumpararea acestei cantitatii de tabla veche , sa-si retraga cererile , nu ca nu ar avea dreptul de cetatean de a cumpara la licitatie tabla vehe, dar se va crea o situatie publica  neplacuta si in acest sens propune ca tabla veche sa fie distribuita sub forma de ajutor social unor persoane nevoiase de pe raza comunei . Acest punct de vedere este insusit de catre d-ni consilieri care isi retrag cererile . D-ul primar Bunea Nicolae prin cuvantul sau informeaza Consiliul ca are cateva solicitari de tabla din partea unor familii nevoiase caraora propune sa le fie distribuita gratuit tabla veche sub forma de ajutor social. Aceste persoane sunt: Mocanu Ghiocel, Trandafir Vasile, Mihai Vasilica, Panait D, Chelaru V Nemafiind si alte puncte de vedere pe marginea acestui punct de la ordinea de zi a sedintei d-ul presedinte de sedinta Borcea Nicolae supune la vot propunerea d-lui primar ca aceasta tabla veche sa fie atribuita sub forma de ajutor social famiililor nevoiase din comuna familii mai sus nominalizate. Se voteaza . Cu unanimitate de voturi a fost adopta hotararea cu privire la atribuirea gratuita a tablei vechi sub forma de ajutor social unor familii nevoiase. Astfel a fost adoptata Hotararea nr 23/ 2006 In continuarea sedintei ,nemaifiind si alte probleme de analizat Ordinea de zi a sedintei fiind epuizata, d-ul presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta,
Secretar, Borcea Nicolae
Apostol Marian